Centara Important Announcement
   Đăng ký Chưa phải là thành viên?

Đặt phòng trực tuyến

Loại

Đặt phòng trực tuyến

Redeem my reward


55000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 550


35000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 462


12000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 1361


6000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 1067


3600 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 840


1200 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 2066


5000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 618


10000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 280


25000 Điểm

Số lượng chứng từ được đổi = 89

TH | EN | JP | VN
Offer
BOOK NOW