Centara Important Announcement
   สมัครเลย ไม่ได้เป็นสมาชิก?

จองห้องพักออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

จองห้องพักออนไลน์

จองห้องพักออนไลน์

 สำหรับสมาชิกโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวันทั่วโลก
โปรแกรมเซ็นทาราเดอะวันนำเสนอผลประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รายชื่อโรงแรม แบรนด์ ยี่ห้อ ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายชื่อที่ร่วมรายการจะระบุไว้บนเว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com และ www.centarathe1.com ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมหรือถอดถอนบางแบรนด์ออกไป ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเซ็นทาราเดอะวัน
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจถ่ายโอนสิทธิและภาระผูกพันของเซ็นทาราเดอะวันภายใต้โปรแกรมสำหรับสมาชิกนี้ ไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ จากนั้นการดำเนินงานจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้สนับสนุน - โปรแกรมนี้บริหารงานโดยเซ็นทาราเดอะวัน:
1. คุณสมบัติของสมาชิกและค่าธรรมเนียม บุคคลทั่วไป (ท่าน) สามารถเป็นสมาชิกได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านจะสามารถมีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียว ห้ามมีการสมัครสมาชิกในนามบริษัท/หน่วยงานใดๆ และการสมัครสมาชิกบัตรไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 2. บัตรสมาชิก (บัตรบัตรสมาชิกเป็นทรัพย์สินของเซ็นทาราเดอะวัน ซึ่งจะต้องได้รับการลงนามโดยท่านผู้เป็นสมาชิก จะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกต่อเมื่อบัตรที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ได้ถูกลงนามโดยท่านผู้เป็นสมาชิกเท่านั้น ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือถูกขโมย ท่านสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันที่อีเมล์ memberservices@centara1card.com
สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเดอะวัน ท่านสามารถถือบัตรเดอะวันใบเดิมสะสมคะแนนกับเซ็นทาราได้ แต่ท่านต้องลงทะเบียนบัตรผ่านทาง 
www.centarathe1.com สำหรับคะแนนสะสมที่ออกโดยเซ็นทาราเดอะวัน บริษัทเซ็นทารา ลอยัลตี้ มาร์เก็ตติ้งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคะแนนจะถูกสะสมแยกจากคะแนนของบัตรเดอะวันที่เกิดจากการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือถูกขโมย ท่านสามารถพิมพ์และ/หรือใช้รูปบัตรสมาชิกจากบัญชีของท่านในเว็บไซด์ www.centarathe1.com หรือแจ้งได้ที่ฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน ที่อีเมล์ memberservices@centara1card.com
2.1 บุคคลทั่วไป (ท่าน) เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน ท่านจะได้เป็นสมาชิกเดอะวัน (โดยบริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) พร้อมรับสิทธิของสมาชิกด้วยในคราวเดียวกันทันที (หรืออัตโนมัติ) โดยสิทธินี้ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเดอะวันด้วย
3. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม เซ็นทาราเดอะวันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด, ระงับ หรือยกเลิกโครงการเมื่อมีการบอกกล่าวสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 90 วันล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนสะสม ซึ่งจะสิ้นสุดลงภายในเวลา 90 วันหลังจากที่เราแจ้งให้ท่านทราบ และสิทธิ์ในการแลกของรางวัลจากเซ็นทาราเดอะวันจะสิ้นสุดลงภายใน 180 วันหลังจากที่เราแจ้งให้ท่านทราบ ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกในระดับใดก็ตาม สมาชิกที่ไม่นำคะแนนสะสมมาใช้ก่อนหน้า หรือในวันหมดเขตจะไม่สามารถขอรับรางวัลได้
4. การยกเลิกสมาชิก เซ็นทาราเดอะวันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเซ็นทาราเดอะวันของบุคคลใดก็ตาม และยกเลิกคะแนนสะสมของสมาชิกบัตร ด้วยเหตุผลที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดังนี้:
   1) ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
   2) การบิดเบือนความจริงของข้อมูลใด ๆ หรือผิดใด ๆ ของโครงการนี้
   3) ละเมิดกฎหมายแห่งชาติของรัฐ หรือท้องถิ่น หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิพิเศษสมาชิก
   4) ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายแก่ทางโรงแรม
   5) เช็คที่จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่โรงแรมที่ร่วมรายการถูกตีกลับด้วยมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   6) ทุจริตหรือทำผิดกฎเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงการนี้
   7) สมาชิก 1 ท่านมีบัญชีสมาชิกมากกว่า 1 รายการ/บัญชี
   8) ละเมิดทางกาย, วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
   9) การกระทำในลักษณะอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงการหรือพันธมิตร ซึ่งเซ็นทาราเดอะวันจะตัดสินด้วยดุลยพินิจของตน      
5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เซ็นทาราเดอะวันและพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, จำกัด, แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ รวมถึงจำนวนคะแนนสะสมของเซ็นทาราเดอะวันที่ออกให้สำหรับการเข้าพักที่เข้าเกณฑ์รับคะแนนสะสม, ระเบียบ, ผลประโยชน์ เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ ของรางวัล และระดับรางวัล ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนสะสม หรือมูลค่าของรางวัล ท่านจะต้องผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นๆ  
 6. แจ้งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะถูกแสดงในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ www.centarathe1.com และจะมีผลในทันทียกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการตีพิมพ์จะถูกแก้ไขในการตีพิมพ์ครั้งต่อไป เซ็นทาราเดอะวันจะพยายามแจ้งให้สมาชิกที่ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงการ แต่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล้มเหลวในการกระทำดังกล่าว และสมาชิกทุกคนจะยังคงมีผลผูกพัน สมาชิกที่ใช้งานหมายถึงสมาชิกที่รายการคะแนนสะสมมีการเคลื่อนไหว หรือแลกของรางวัลภายใน12 เดือนที่ผ่านมา
 7. สิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่นำเสนอโดยโครงการจะไม่มีการสร้าง, บัญญัติ หรือก่อให้เกิดกฎหมาย หรือสิทธิตามสัญญาใดๆ จากสมาชิกต่อ เซ็นทาราเดอะวัน
 8. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของหลายๆ ประเทศ เราจะเน้นความจริงที่ว่าด้วยการสมัครสมาชิกหรือการใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก เพื่อที่เซ็นทาราเดอะวัน ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้โครงการ ท่านยอมรับและอนุมัติว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงไปในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเป็นสมาชิกของโครงการ
   I) จะมีการดำเนินการโดยเซ็นทาราเดอะวัน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลโดยบริษัทย่อยในเครือ หรือโรงแรมแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราใน 6 ประเทศ ตลอดจนโรงแรมที่จะเปิดตัวที่ประเทศอื่นๆ ในอนาคต และโดยบัตรสมาชิกเดอะวัน
   II) อาจมีการโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซ็นทาราเดอะวันทั่วโลก ภายในขอบเขตของโครงการ ("โครงการพันธมิตรเซ็นทาราเดอะวัน") หรือต่อบุคคลที่สามเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา หรือในกรณีที่จำเป็นตามที่กฎหมายหรือในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรของ บริษัท ควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการสำหรับการใช้งานของข้อมูลดังกล่าวสำหรับการบริหารของ (บุคคลที่สาม) ระเบียนสมาชิกผู้เข้าพักเพื่อการโฆษณาการตลาดและการสื่อสาร
   III) เราอาจติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, โทรสารหรืออีเมล์ นอกจากนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เรามอบโอกาสให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจจะสนใจด้วยการให้บริษัทต่างๆ ได้มีอีเมล์ของสมาชิกบัตรเซ็นทาราเดอะวัน เพื่อส่งสิทธิประโยชน์ทางการสื่อสารเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน และเป็นสิทธิ์สำหรับลูกค้าของโรงแรมที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในการเลือกไม่รับข่าวสาร แต่เข้าพักกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ต้องการให้มีกระบวนการสื่อสารไปยังลูกค้า
   IV) สมาชิกเดอะวันตกลงโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเซ็นทาราเดอะวัน ให้สามารถมีการถ่ายโอนรายละเอียด/ ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไปยังโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและเซ็นทาราเดอะวัน
 9. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของตัวท่านโดยการส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน ท่านมีความรับผิดชอบในการจำกัดการเข้าถึงและรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน และตกลงที่จะรับผิดชอบหากมีคนเข้าใช้รหัสผ่านของตัวท่าน
10. สิทธิพิเศษ ท่านอาจมีสิทธิรับบริการและผลประโยชน์ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งผลประโยชน์และบริการอาจเปลี่ยนได้เป็นครั้งคราว และจะแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม แต่ละประเทศ หรือภูมิภาค สมาชิกสมัครโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จะมีรายการดังต่อไปนี้ – เครื่องดื่มต้อนรับจากเซ็นทารา, ผลไม้สด, หนังสือพิมพ์รายวัน, และฟรีอินเตอร์เน็ต ได้ในระหว่างเข้าพักในโรงแรมซึ่งเป็นอภินันทนาการจากโรงแรมเซ็นทารา นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลประโยชน์ที่จัดไว้เพื่อลูกค้าพิเศษ หรือเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ, การลงทะเบียนเข้าพักรวดเร็ว การลงชื่อจองห้องได้ในกรณีห้องพักเต็ม และรับสิทธิ์เข้าพักได้ก่อนเมื่อห้องพักว่าง, บริการรีดสูทให้ 1 ตัว หรือซักเสื้อผ้า 1 ชิ้น, บริการอัพเกรดห้องพัก 1 ระดับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น), สิทธิ์เข้าใช้บริการคลับ, เข้าพักก่อนเวลาและขยายเวลาเช็คเอ๊าท์ได้อีก 1 ชั่วโมง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแจ้งล่วงหน้า และจำนวนห้องพักที่ว่าง) ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข ได้ที่ www.
centarathe1.com/benefit ดูรายละเอียดเรื่องระดับสมาชิกเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 12,13
11. คะแนนสะสม และจำนวนคืนสะสม
สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมเซ็นทารา 5 คะแนน ต่อการใช้จ่าย 30 บาทหรือ 1 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เข้าเกณฑ์ (ดูรายละเอียดที่ 11.1) และจะได้รับเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อสำรองห้องพักโดยตรงและ/หรือช่องทางที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากำหนดไว้ ในอัตราห้องพักที่เข้าเกณฑ์การสะสมคะแนนเป็น 2 เท่า (ดูรายละเอียดที่ 11.1


ท่านจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกหรือยินยอมตกลงเป็นสมาชิก และ/หรือแจ้งเข้าร่วมโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้าพัก (เช็คอิน) หรือก่อนเข้ารับบริการเพื่อทำการสะสมคะแนน ท่านสามารถสะสมคะแนนสำหรับค่าห้องพักที่เข้าเกณฑ์ได้ไม่เกิน 9 ห้องต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง ส่วนค่าภาษี, ค่าบริการ และทิปไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ คะแนนสะสมจะเข้าบัญชีของท่านหลังจากวันเช็คเอ้าท์ ประมาณ 7 วันทำการ ท่านต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเซ็นทาราก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ในการสะสมคะแนน
ท่านจะได้รับจำนวนคืนสะสมสำหรับห้องพักที่เข้าเกณฑ์ จำนวนคืนสะสมคือจำนวนคืนที่ท่านได้เข้าพักจริง โดยจำนวนคืนสะสมจะมีผลต่อการเลื่อนระดับสมาชิก (ดูรายละเอียดที่ข้อ 12 – ระดับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน)
11.1 ค่าห้องพักที่เข้าเกณฑ์ อัตราค่าห้องที่นำมสะสมคะแนนได้ มีดังต่อไปนี้
- การจองห้องพักผ่านเว็บไซด์ของเซ็นทารา เช่น www.centarahotelsresorts.com
www.centarathe1.comwww.centaradeals.com ส่วนการจองผ่านเว็บไซด์ตัวแทนขายห้องพัก หรือเว็ปไซด์อื่นๆที่มิใช่เป็นของเซ็นทารา จะไม่ได้รับการสะสมคะแนน เช่น agoda.com, Expedia.com, booking.com ฯลฯ
-การจองห้องพักต้องเป็นพักเป็นรายบุคคล (individual booking) มีสิทธิในการสะสมคะแนน ส่วนการจองห้องพักที่ไม่มีสิทธิได้คะแนน ได้แก่ การจองห้องพักเป็นกลุ่มเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อน (group booking), หรือการจองห้องพักเพื่อการประชุมสัมมนา งานอีเวนท์ การจัดเลี้ยง การจองห้องพักใช้อัตราลูกเรือ พนักงานสายการบิน พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจองห้องพักใช้อัตราลดราคาสำหรับพนักงาน การจองห้องพักแบบในราคาเหมารวม (wholesale)
- การจองห้องพักที่เข้าเกณฑ์ จะได้คะแนนสะสมเป็น 2 เท่า สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันและทำการจองห้องพักผ่านเว็บไซด์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและ/หรือ เซ็นทาราเดอะวันเท่านั้น
เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณคะแนนสะสม 2 เท่า ไม่รวม ค่าอาหารเช้า  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รถรับ-ส่งสนามบิน บริการอื่นๆ ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจหรืออัตราค่าห้องพักแบบเหมารวม
11.2 ค่าใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์ ท่านสามารถสะสมคะแนนโดยไม่จำเป็นต้องเข้าพัก จากค่าอาหาร เครื่องดื่ม สปา ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของโรงแรม (Fitness Center) ยกเว้นบริการซักรีด (จากทุกร้านสาขาที่ตั้งอยู่นอกโรงแรมฯ)  
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ที่เข้าเกณฑ์ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รถรับ-ส่งสนามบิน บริการอื่นๆ ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจหรืออัตราค่าห้องพักแบบเหมารวม ทั้งแบบขายผ่านตัวแทนบนเว็บไซด์และซื้อกับบริษัทเอง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
11.3 คะแนนโบนัส เซ็นทาราเดอะวันระดับซิลเวอร์, โกลด์, แพลทินัม อีลิท รับคะแนนโบนัส 10%, 25%, และ 50% ตามลำดับ เฉพาะค่าห้องพักที่เข้าเกณฑ์ (ดูรายละเอียดที่ข้อ 12 – ระดับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน)
11.4 อายุคะแนนสะสม คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เสร็จสิ้นการเข้าพักหรือรับบริการจากโรงแรม ท่านสามารถโอนคะแนนสะสมระหว่างบัญชีบัตรเซ็นทาราเดอะวันและบัตรเดอะวัน แต่คะแนนสะสมที่ถูกโอนจะมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่โอน ท่านสามารถสะสมหรือโอนคะแนนได้เมื่อลงทะเบียนผ่านทาง 
www.centarathe1.com อย่างสมบูรณ์
11.5 คะแนนสะสมไม่มีมูลค่า ท่านไม่สามารถนำคะแนนจากเดอะวันมาแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตอื่นใด และมันจะไม่มีค่าจนกว่าจะนำมาแลกรับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการนี้ คะแนนไม่มีค่าเป็นเงินสดที่ตายตัว หรือที่นำมาคาดคะเนได้ สมาชิกจะไม่หวังที่จะเป็นเจ้าของในคะแนนที่ได้สะสมมา และคะแนนสะสมไม่ได้รวมถึงการที่สมาชิกเป็นผู้ครองทรัพย์สิน การใช้คำ “ได้รับ” ในทางการตลาดที่เกี่ยวกับคะแนนจากเซ็นทาราเดอะวันจะหมายความถึง “การสะสม” โดยจะไม่ถูกตีความกว่าคะแนนนั้นๆ มีค่าใดๆ จนกว่าจะนำมาขึ้นเป็นค่าตอบแทน คะแนนไม่สามารถนำไปซื้อขายได้ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ นอกจากจะได้ระบุไว้ในเอกสารนี้
11.6 การปรับคะแนนสะสม คะแนนที่ได้ระบุไว้ในบัญชีเซ็นทาราเดอะวันของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลการพักจริง และการปรับเปลี่ยนอื่นใดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หากท่านคิดว่าบัญชีคะแนนสะสมของท่านไม่ถูกต้องให้ติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันผ่านทาง memberservices@centara1card.com หรือ 
www.centarathe1.com การปรับคะแนนจะถูกดำเนินการไม่เกินกว่า 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับบริการ กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินห้องที่ท่านพักเพื่อเป็นหลักฐาน เพราะท่านจะต้องนำมาแสดงหากต้องการร้องขอให้มีการปรับคะแนน
11.7 การโอนคะแนนสะสม คะแนนสะสมจากเซ็นทาราเดอะวันไม่สามารถโอนไปยังบัญชีของสมาชิกท่านอื่นได้ ในขณะที่การการดำเนินการในรูปแบบนี้ยังไม่สามารถทำได้ เซ็นทาราเดอะวันจะแจ้งให้ทราบหากจะมีการโอนคะแนนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามท่านสามารถโอนคะแนนสะสมระหว่างพันธมิตร เช่นระหว่างบัญชีบัตรเซ็นทาราเดอะวันและบัตรเดอะวัน แต่คะแนนสะสมที่เกิดจากการโอนคะแนนจะไม่สามารณนำมาเข้าเกณฑ์การเลื่อนระดับสมาชิกได้ อัตราส่วนของการโอนคะแนนระหว่างบัตร สามารถตรวจสอบดูในหัวข้อที่ 22.1
11.8 การซื้อคะแนนสะสม ท่านสามารถซื้อคะแนนไปสะสมในบัญชีคะแนนของท่านได้ที่ 
www.centarathe1.com หัวข้อ “ซื้อคะแนนสะสม” คะแนนที่ซื้อไม่สามารณนำมาเข้าเกณฑ์การเลื่อนระดับสมาชิกได้
11.9 โปรแกรมเงินค่าใช้จ่ายฟรีที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และหรือโดยเซ็นทาราเดอะวัน ท่านสามารถรับคะแนนสะสมจากยอดชำระเงินจริง แต่จะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากมูลค่าที่เพิ่มให้เป็นพิเศษหรือยอดมูลค่าเต็มที่ใช้จ่ายได้ตามโปรแกรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมที่  www.centarahotelsresorts.com/bahtbooster 
11.10 รางวัลที่เป็นคะแนนอื่นๆ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจมอบคะแนนเป็นรางวัล หรือเป็นการตอบสนองการกระทำดีๆ หรือการสนับสนุนให้กำลังใจแขกของโรงแรม และพนักงานโรงแรม และบริษัทอื่นๆ ที่เซ็นทาราเดอะวัน มีข้อตกลงในการอนุญาตมอบคะแนนให้กับพนักงานและลูกค้า
12. ระดับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวันท่านจะถือสถานภาพสมาชิกระดับพรีเฟอร์ (Preferred) เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก ท่านต้องสะสมคะแนนหรือคืนเข้าพัก ภายในเวลา 12 เดือน ดังต่อไปนี้
  • เซ็นทาราเดอะวันระดับซิลเวอร์ (Silver) จะต้องสะสมการเข้าพักอย่างน้อย 15 คืน ตามห้องพักที่เข้าเกณฑ์ หรือจะต้องสะสมคะแนนได้อย่างน้อย7,500 คะแนนต่อรอบอายุบัตรสมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ท่านเลื่อนระดับ
  • เซ็นทาราเดอะวันระดับโกลด์ (Gold) จะต้องสะสมการเข้าพักอย่างน้อย 30 คืน ตามห้องพักที่เข้าเกณฑ์ หรือจะต้องสะสมคะแนนได้อย่างน้อย 30,000 คะแนนต่อรอบอายุบัตรสมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ท่านเลื่อนระดับ
  • เซ็นทาราเดอะวันระดับแพลทินัม อีลิท (Platinum Elite) จะต้องสะสมการเข้าพักอย่างน้อย 50 คืน ตามห้องพักที่เข้าเกณฑ์ หรือจะต้องสะสมคะแนนได้อย่างน้อย 75,000 คะแนนต่อรอบอายุบัตรสมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ท่านเลื่อนระดับ
13. สิทธิพิเศษสำหรับเซ็นทาราเดอะวันระดับโกลด์และแพลทินัม อีลิท สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ และแพลทินัม อีลีท ทางโรงแรมจะพิจารณาอัพเกรดห้องซึ่งอาจจะเป็นห้องในชั้นที่สูงขึ้น,ห้องมุม ห้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ หรือห้องพร้อมวิวที่ดีกว่า ซึ่งจะเสนอให้สมาชิกขณะเช็คอิน และจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในขณะนั้น ซึ่งจะเป็นห้องพักส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น เนื่องจากโรงแรมไม่มีนโยบายที่จะเลื่อนระดับห้องให้เป็นห้องสวีท หรือห้องพิเศษอื่นๆ แต่การอัพเกรดจะไม่เกี่ยวกับห้องที่จองไว้จากรางวัลห้องพักที่ได้จากคะแนนสะสม
- สำหรับสมาชิกระดับแพลทินัมอีลีทติดต่อโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเพื่อจองห้องพักจะได้รับการยืนยันห้องพัก 1 ห้องสำหรับตัวสมาชิกเอง แต่จะต้องจองอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในขณะนั้น หากเป็นช่วงที่มีงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ความต้องการห้องพักจะสูงขึ้น โดยสมาชิกจะไม่เสียอัตราค่าห้องมากกว่าราคามาตรฐานสำหรับประเภทห้องพักที่ต้องการ แต่จะไม่มีสิทธิพิเศษได้ราคาต่ำกว่าอัตราที่แท้จริงในขณะนั้น เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการจองได้เป็นอันขาด หากสมาชิกไม่ปรากฏตัว และทางโรงแรมไม่ได้รับการยกเลิกก่อนเวลา 18.00 น. สมาชิกจะถูกหักเงินจากบัตรเครดิตเป็นอัตราค่าห้อง 1 คืนรวมภาษี การยืนยันได้รับห้องพักของสมาชิกระดับแพลทินัม อีลีทไม่สามาถใช้ได้กับการแลกใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัลห้องพัก
14. ข้อจำกัดของนายจ้าง นายจ้างบางรายจะทำตามนโยบายของบริษัท คืออาจห้ามหรือจำกัดการให้พนักงานร่วมในโปรแกรมรางวัลของเซ็นทาราเดอะวัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และเซ็นทาราเดอะวันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบนโยบายเหล่านี้
 15ความผิดพลาดทางการติดต่อสื่อสาร เซ็นทาราเดอะวันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความผิดพลาดในการส่งจดหมาย, คำร้อง, การจัดส่งพัสดุ หรือหลักฐานการแลกคะแนนที่อาจจะไม่สมบูรณ์, ผิดกฎหมาย ล่าช้า สูญหาย หรือถูกขโมย
 16. ไม่มีการรับประกันสินค้า เซ็นทาราเดอะวัน, บริษัทแม่, สาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, แฟรนไชส์ และบริษัทตัวแทน จะไม่รับประกัน, ให้ประกันสินค้าที่เสียหายหรือต้องซ่อมแซม หรือให้ข้อความใดๆ ที่เป็นการผูกมัดไม่ว่าจะโดยตรงหรือเป็นนัย ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่พวกเขามีการค้าขายกันอยู่ หรือสินค้าและบริการของพันธมิตร และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบกับการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ไม่มีการจำกัดจำนวน) อุบัติเหตุ หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้านั้นๆ หรือเกี่ยวกับสิ่งของที่มีตำหนิ หรือไม่สามารถใช้งานได้ การกล่าว อ้างที่เกี่ยวกับการประกันวัสดุการค้า หรือสภาพในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 17.กฎหมายไม่อนุญาต การร่วมมือกับโปรแกรมนี้จะถือเป็นโมฆะ และ/หรือการสะสมคะแนนสำหรับสมาชิก หรือไมล์สะสม/เครดิต ของบริษัทพันธมิตร และ/หรือการอนุมัติให้รางวัลก็จะนับเป็นโมฆะโดยปริยายถ้ากฎหมายของประเทศที่สมาชิกพำนักอยู่ไม่อนุญาตหรือมีข้อจำกัด
 18.การละเมิดข้อบังคับของโปรแกรม การละเมิดข้อบังคับ, การสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงเครดิตจากคะแนนสะสม หรือการใช้รางวัลนี้ในทางผิดกฎหมายจะถูกจัดการตามกฎหมายของหน่วยงานที่เหมาะสมของรัฐ รวมทั้งหยุดการเคลื่อนไหวของบัญชี, ยกเลิกสิทธิ์ในการสะสมคะแนน, การรับรางวัลต่างๆ, บัตรกำนัล หรือสินค้าที่แลกมาด้วยคะแนนสะสม และจำนวนไมล์ที่ได้สะสมไว้ในบัญชี นอกจากนั้นแล้ว บัญชีสมาชิกจะถูกยกเลิกพร้อมกับการยกเลิกสิทธิ์ในการร่วมโปรแกรมในอนาคต
 19. การอัพเดทข้อมูลบัญชี สามารถดูรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงบัญชีเซ็นทาราเดอะวันและอัพเดทข้อมูล รวมทั้งเลือกว่าต้องการติดต่อกับเดอะวันโดยวิธีไหน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ 
www.centarathe1.com ท่านจะต้องให้อีเมล์ และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องกับโปรแกรมนี้ และเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งกับเซ็นทาราเดอะวันผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน
 20.การแปลความหมายของโปรแกรม การแปลความหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแต่เพียงผู้เดียว และเซ็นทาราเดอะวัน สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับโปรแกรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับของทางการ
 21.การแลกของรางวัล
21.1 การแลกห้องพัก จำเป็นต้องมีการสำรองห้องพักล่วงหน้า ท่านสามารถจองหลายห้องได้พร้อมๆกัน (สูงสุด 10 ห้อง) ข้อสำคัญคือต้องพักในช่วงเดียวกันและที่โรงแรมเดียวกัน และจะต้องมีหมายเลขสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน กำกับอยู่กับทุกรายการ โดยคะแนนที่ต้องใช้สำหรับแต่ละห้องจะถูกหักลบจากบัญชี อย่างไรก็ตาม จำนวนห้องมีจำกัด เพราะขึ้นอยู่กับการขายล่วงหน้า และอาจจะไม่มีว่างเลยในช่วงที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพักสูง ห้องพักของผู้ที่ไดรับรางวัลจะไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งท่านจะต้องจ่ายให้กับโรงแรมขณะเช็คเอ๊าท์ นอกจากนี้ ยังไม่รวมค่าบริการรถรับ – ส่งของโรงแรม สำหรับคะแนนเซ็นทาราเดอะวันสงวนลิขสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ แก้ไข หรือแทนที่ โปรแกรมแลกรางวัลห้องพัก เมื่อใดก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โรงแรมที่ร่วมรายการอาจจะเพิ่มขึ้นหรือถูกตัดออกจากแบรนด์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวในขณะที่โปรโมชั่นนี้ยังคงมีอยู่ รางวัลจะเป็นโมฆะถ้ากฎหมายห้าม รางวัลการเข้าพักถูกกำหนดให้หมายถึงการที่สมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแลกรับรางวัลห้องพัก ไม่มีการมอบค่าหน้าหน้าให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับการจองห้องพักที่ได้มาจากรางวัลคะแนนสะสม, การแลกของรางวัลภายในโรงแรม, บัตรกำนัล และสินค้าที่แลกเป็นรางวัล ไม่สามารถนำไปขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้ มูลค่าของคะแนนสะสมสำหรับโรงแรมในสถานที่ที่แตกต่างกัน อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ คะแนนจะไม่มีมูลค่าตราบใดที่ยังไม่ได้นำมาแลกรางวัล ท่านสามารถยกเลิกการจองที่พักที่ได้มาจากรางวัลห้องพัก แต่ไม่สามารถเรียกคืนคะแนนสะสมได้ สมาชิกที่ไม่ยกเลิกการจองห้องพักที่เป็นรางวัลตามกำหนด และไม่ใช้รายการที่จองไว้ (ไม่ปรากฏตัว) คะแนนสะสมที่ใช้จองห้องพักที่ผู้จองไม่ปรากฎตัวจะถูกอายัติ และคะแนนจะไม่ถูกส่งคืนกลับไปยังบัญชีสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน การจองห้องพักจะต้องใช้หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องการันตีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก ต้องจ่ายเงินสำหรับจำนวนคืนที่เข้าพักทั้งหมดล่วงหน้า นอกเหนือจากการใช้คะแนนสะสมแลกห้องพัก ในอัตราค่าห้องปกติ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ เรียกเก็บเงินตามจำนวนคืนทั้งหมดที่จองในกรณีที่ไม่ปรากฏตัว หรือเข้าพักไม่เต็มจำนวนวันที่จอง หรือเช็คเอ๊าท์ก่อนกำหนด ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ สามารถใช้กับห้องพักราคาลาสมินิท (Last Minute) ได้แต่ต้องจองห้องพักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าพัก สมาชิกเซ็นทาราเดอะวันสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นรางวัลห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ 
www.centarathe1.com สมาชิกจะต้องลงชื่อเข้าบัญชีเพื่อนำคะแนนสะสมไปแลกรางวัลห้องพักโดยใช้บัตรเครดิตยืนยันการจอง สมาชิกสามารถยกเลิกการจองออนไลน์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขรายการจองได้
21.2 การแลกบัตรของขวัญ การใช้คะแนนสะสมแลกซื้อบัตรของขวัญสามารถทำได้ แต่ไม่สามารถออกบัตรของขวัญใดๆ มาแทนที่ได้หากบัตรสูญหาย และไม่สามารถยกเลิกบัตรของขวัญได้หลังจากการซื้อ มูลค่าที่คงเหลือและไม่ได้ใช้หลังการเช็คเอ๊าท์จะหมดอายุลงทันทีโดยไม่สามารถนำมาใช้ในภายหลังได้ รวมทั้งไม่สามารถนำบัตรของขวัญมาแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ (เช่นเดียวกับเช็คเปล่า) แต่เมื่อใดที่มีการเครดิตการใช้บัตรของขวัญในบัญชีส่วนตัวของแขกก็จะไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้อีกต่อไป และหากไม่มีการใช้บัตรของขวัญอย่างเต็มจำนวน มูลค่าคงเหลือในบัตรจะไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้อื่นได้ สมาชิกสามารถแลกบัตรของขวัญได้มากตามต้องการผ่านทาง 
www.centarathe1.com ท่านต้องแสดงหลักฐานการแลกคะแนนก่อนเข้าใช้บริการ เซ็นทาราเดอะวันสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่ใช้แลกบัตรของขวัญในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรของขวัญอาจมีอายุแตกต่างกันไปตามชนิด ประเภท รวมทั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่รับบัตรของขวัญ เริ่มต้นตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี นับจากวันที่แลกคะแนนสะสม
21.3 การแลกของรางวัลอื่นๆ การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลอื่นๆ เซ็นทาราเดอะวันขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและการคืนคะแนนสะสม
22.พันธมิตร ในอนาคตเซ็นทาราเดอะวันอาจมีรางวัลให้สมาชิกได้เลือก ซึ่งเป็นสินค้าที่สั่งมาจากบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเซ็นทาราเดอะวัน พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับบัตรสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันเหล่านี้เป็นผู้ทำสัญญาอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิกนี้ที่อาจถูกตีความให้เข้าใจว่าเป็นการจัดตั้งตัวแทนขาย, หุ้นส่วน หรือเป็นกิจการร่วมค้ากับเซ็นทาราเดอะวัน รวมทั้งการใช้คำว่า "พันธมิตร" โดยไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม เซ็นทาราเดอะวัน, บริษัทแม่, สาขา, บริษัทในเครือ, แฟรนไชส์, และบริษัทตัวแทน จะไม่รับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมกับความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมของพันธมิตร และ/ หรือโปรแกรมและบริการของเขา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง หรือการเลิกให้บริการของพันธมิตร ซึ่งอาจมีผลต่อโปรแกรมการแลกรางวัลและการสะสมคะแนนจากเซ็นทาราเดอะวัน หรือการส่งสินค้าและบริการที่เขานำเสนอ เซ็นทาราเดอะวันและบริษัทแม่, สาขา, บริษัทในเครือ, แฟรนไชส์ และบริษัทตัวแทน จะไม่ให้การรับประกัน หรือมีข้อผูกมัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือพฤติกรรมของพันธมิตร หรือโปรแกรมที่ให้ลูกค้าเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้าและให้รางวัลแก่ลูกค้ารายใหญ่ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ หรือรายจ่าย (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางกฎหมาย)อุบัติเหตุ หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกเข้าไปร่วมกับโปรแกรมของพันธมิตร เซ็นทาราเดอะวันเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมอบรางวัลทั้งหมดของโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวัน สำหรับคะแนนสะสมที่ได้รับจากโปรแกรมที่จัดโดยบุคคลที่สาม ทางเซ็นทาราเดอะวัน จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการนำคะแนนมาแลกรับรางวัล
22.1 เดอะวัน บัตรเดอะวันที่ออกโดยtบริษัท เดอะวันเซ็นทรัล สามารถใช้สะสมคะแนนได้จากการใช้บริการที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เพียงแต่ต้องลงทะเบียนผ่านทาง 
www.centarathe1.com สำหรับคะแนนสะสมที่ออกโดยเซ็นทาราเดอะวัน บริษัทเซ็นทารา ลอยัลตี้ มาร์เก็ตติ้งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคะแนนจะถูกสะสมแยกจากคะแนนของบัตรเดอะวันที่เกิดจากการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพพสินค้าในเครือเซ็นทรัล แต่สามารถโอนคะแนนระหว่างกันได้ เพื่อแลกของรางวัล คะแนนสะสมที่เกิดจากการโอนคะแนนไม่สามารณนำมาเข้าเกณฑ์การเลื่อนระดับสมาชิกได้
การโอนคะแนนจะถูกคำนวณในอัตรา 10 คะแนนเดอะวัน ต่อ 8 คะแนนเซ็นทาราเดอะวัน เช่นเดียวกับอัตราการโอนคะแนนระหว่างเซ็นทาราเดอะวันและเดอะวัน ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ถูกโอนผ่านบัญชีของท่าน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสะสมของบัตรเดอะวัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกบัตรเดอะวัน โทร 02660-1000 www.the1.co.th
โปรดทราบว่า สมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน ต้องใส่ข้อมูลบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต ที่ www.centarathe1card.com เพื่อสะสมคะแนนสมาชิก บัตรเดอะวัน ในกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรที่ร่วมรายการ
23. บริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน ชั้น 11 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 102 1234
แฟกซ์: 02 769 1211
อีเมล์: 
memberservices@centara1card.com
เว็บไซด์: www.centarathe1.com 
TH | EN | JP | VN
Offer
BOOK NOW